Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS-, EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN NIELSSEN SIGNS

Artikel 1: Algemene bepalingen en toepasselijkheid

 1. In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt onder opdrachtnemer verstaan: Nielssen Signs, gevestigd op het adres: Jeltingalaan 21 9285 WH BUITENPOST
 2. In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt onder opdrachtgever verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden of levering van zaken. De opdrachtgever zal zich ter zake van de opdracht nimmer kunnen beroepen op de omstandigheid dat hij namens een derde handelde, tenzij hij zulks uitdrukkelijk aan de opdrachtnemer ter kennis heeft gebracht en de opdrachtnemer alsdan onder deze voorwaarde de opdracht schriftelijk heeft aanvaard.
 3. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten door Nielssen Signs, aangegaan, tenzij opdrachtnemer en de opdrachtgever van uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 4. De opdrachtgever met wie eerder op de onderhavige voorwaarden een overeenkomst werd gesloten, wordt geacht met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.
 5. Een overeenkomst met opdrachtnemer komt tot stand, zodra de acceptatie van het aanbod door de opdrachtgever opdrachtnemer heeft bereikt. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand, indien opdrachtnemer aan de opdrachtgever bericht heeft gedaan met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.

Artikel 2: Aanbieding

 1. Ieder aanbod van opdrachtnemer zijn geheel vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijking worden aanvaard. Een aanbod wordt in ieder geval geacht te zijn verworpen indien het niet binnen één maand wordt aanvaard.
 2. De van de offerte deel uitmakende documenten zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch vrijblijvend. Zij zijn en blijven (intellectueel) eigendom van de opdrachtnemer.

Artikel 3: Prijzen

 1. De door opdrachtnemer in haar offertes of op prijslijsten opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting.
 2. De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende inkoopprijs en andere kostenfactoren, waaronder valutakoersen, invoerrechten, belasting etc.

Artikel 4: Betaling

 1. Betaling aan opdrachtnemer dient te geschieden in de offerte weergegeven valuta, en bij gebreke daarvan, in euro.
 2. Voor zover niet anders schriftelijk overeengekomen is, dient betaling te geschieden binnen veertien dagen na de op de factuur vermelde leveringsdatum dan wel contant bij levering.
 3. In geval van te late betaling is de opdrachtgever aan opdrachtnemer een rente verschuldigd van tien procent over het openstaande bedrag vanaf de factuurdatum tot aan de dag van de algehele voldoening van het verschuldigde bedrag. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdende met de inning van enige vordering van de opdrachtnemer op de opdrachtgever komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op vijftien procent van het verschuldigde bedrag, met een minimum van vijftig euro exclusief omzetbelasting.

Artikel 5: Levering

 1. Opdrachtnemer zal zich tot het uiterste inspannen om te leveren binnen de opgegeven levertijd, doch deze nimmer te beschouwen als fataal. Overschrijding van de levertijd door opdrachtnemer – ongeacht de oorzaken daarvan – geeft de afnemer niet het recht ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.
 2. Het risico ten aanzien van zaken die door opdrachtnemer aan opdrachtgever worden verzonden, gaat over op de opdrachtgever vanaf het moment van verzending. Het risico ten aanzien van zaken die door de opdrachtgever bij de loods van opdrachtnemer worden afgehaald, gaat over op de opdrachtgever met ingang van het moment dat deze zaken in de feitelijke beschikkingsmacht van de opdrachtgever of van de door opdrachtgever gebruikte hulppersonen zijn gebracht.

Artikel 6: Reclame

 1. De opdrachtgever dient de door opdrachtnemer geleverde zaken direct na ontvangst te controleren. Reclame moet, om geldig te zijn, binnen 7 werkdagen nadat de opdrachtgever de zaken heeft ontvangen, schriftelijk bij opdrachtnemer zijn ingediend. Bij gebreke van tijdige indiening is opdrachtnemer niet aansprakelijk terzake het betreffende gebrek.
 2. Ieder recht op reclame vervalt wanneer de zaken geheel of gedeeltelijk in gebruik zijn genomen.
 3. Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, afmetingen en dergelijke is geen grond voor reclame. Bij de beoordeling of de zaken buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moeten deze zaken in haar geheel worden beoordeeld. Opdrachtnemer dient terstond in staat te worden gesteld de ingediende reclame te controleren.
 4. Reclame schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
 5. Ingeval een gerechtvaardigde reclame heeft de opdrachtnemer de keuze tussen het aanpassen van het factuurbedrag, het verbeteren of opnieuw verrichten van werkzaamheden waarvan het resultaat is afgekeurd en de vervanging van de geleverde zaken.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

 1. Tot aan de algehele voldoening van alle door de opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde betalingen behoudt opdrachtnemer de eigendom voor over alle door haar uit hoofde van die of van andere overeenkomsten geleverde zaken voor, zulks tot zekerheid voor de betaling van al het haar toekomende, niets uitgezonderd.
 2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan, wanneer geen algehele betaling heeft plaatsgevonden aan opdrachtnemer, de geleverde zaken te vervreemden, belenen, verpanden, of onder hypothecair of fiduciair verband te brengen, te verhuren, uit te lenen of op welke titel ook buiten zijn feitelijke beschikkingsmacht en/of bedrijf te stellen.

Artikel 8: Annuleren of wijzigen

 1. Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door opdrachtnemer reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet bewerkt of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen. Opdrachtgever zal eveneens aan opdrachtnemer als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van eenderde van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht opdrachtnemer te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.
 2. Onverminderd het vermelde in voorgaande artikellid behoudt opdrachtnemer zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.
 3. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard ook (dus ook in de tekst, in de wijze van zetten, in de bewerking of plaatsing van clichés of fotolitho’s, etc.) welke schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
 4. Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever, tijdig en schriftelijk aan opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht. Worden deze wijzigingen mondeling opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever.
 5. Wijzigingen door de opdrachtgever in de definitieve vorm aangebracht, kunnen tot gevolg hebben dat de voor de verandering overeengekomen levertijd door opdrachtnemer buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 9: Wanprestatie en ontbinding

 1. Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor reeds ingebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal opdrachtnemer ingeval van wanprestatie ook het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, of deze geheel, of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze.
 2. De in het vorige artikellid vermelde rechten heeft opdrachtnemer eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surséance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien het voornemen heeft Nederland als vaste woonplaats te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die opdrachtnemer op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

Artikel 10: Overmacht

 1. Eventueel overeengekomen leveringstermijnen worden verlengd met de periode, gedurende welke opdrachtnemer door overmacht is verhinderd aan de verplichtingen te voldoen.
 2. Van overmacht van de zijde van opdrachtnemer is sprake, indien zij na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt om aan de verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machines, storingen in de levering van energie, alle zowel in het bedrijf van opdrachtnemer als bij derden, van wie opdrachtnemer de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag, gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld van opdrachtnemer of welke buiten haar risicosfeer ontstaan.
 3. In geval van overmacht van opdrachtnemer, is opdrachtnemer gerechtigd haar prestaties op te schorten, zonder dat de opdrachtgever bevoegd is de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, direct of indirect, voortvloeiende uit of in verband staande met het gebruik of niet kunnen gebruiken van de door haar geleverde zaken.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor door hulppersonen ten gevolge van opzet of grove schuld toegebrachte schade aan opdrachtgever.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hulpzaken, die opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst gebruiken.
 4. Voor het geval opdrachtnemer in een concreet geval rechtens geen beroep toekomt op voren omschreven beperkingen van haar aansprakelijkheid, is iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer in ieder geval beperkt tot het door de aansprakelijkheidsverzekeraar van opdrachtnemer in het betreffende geval uit te keren bedrag.

Artikel 12: Intellectuele eigendom

 1. Ontwerpen, werktekeningen en technische tekeningen, vervaardigd door opdrachtnemer, mogen niet zonder schriftelijke toestemming van haar aan derden ter beschikking worden gesteld.
 2. Ontwerpen, vervaardigd voor de opdrachtgever of verwachte opdrachtgever, zoals beeldmerken, displays, zuilen, speciaal ontworpen lettertypes en al het overige wat onder grafische en/of ruimtelijke vormgeving valt, blijft eigendom van opdrachtnemer. Zonder haar schriftelijke toestemming is het dan ook niet toegestaan deze ontwerpen te vermenigvuldigen en/of aan derden ter beschikking te stellen.

Artikel 13: Geschillen

 1. Op alle offertes, overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van offertes of overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn of naar aanleiding van nadere overeenkomsten, welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomsten, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland, zulks met behoud van het recht van hoger beroep en cassatie.